เนื่องจากสถานศึกษาสามารถปรับเกลี่ยจำนวนชั่วโมงเรียนของรายวิชาพื้นฐานได้เอง ดังนั้น สถานศึกษาแต่ละแห่งอาจ กำาหนดจำนวนชั่วโมงเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ไม่เท่ากัน สามารถปรับจำนวนชั่วโมงนี้ ให้สอดคล้องกับบริบทของตนเองได้ตามความเหมาะสม
หน่วยการเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงที่แนะนำ

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง   ปริซึมและทรงกระบอก   การแปลงทางเรขาคณิต สมบัติขอ   งเลขยกกำาลัง   พหุนาม