กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

รายวิชา    ว32244     ชีววิทยา   3      สาระเพิ่มเติม

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5    ภาคเรียนที่ 1     เวลา 60 ชั่วโมง     จำนวน 1.5 หน่วยการเรียน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก กระบวนการคายน้ำ การลำเลียงน้ำ  การลำเลียงแร่ธาตุ การลำเลียงสารอาหาร  และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ การค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ปฏิกิริยาเคมีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช ซี 3 ซี 4 และพืช ซีเอเอ็ม  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง   กระบวนการการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืชระยะเอ็มบริโอ และระยะหลังเอ็มบริโอ   สารที่พืชสร้างมีผลต่อสรีระและการตอบสนองของพืช  การนำความรู้เรื่องการดำรงชีวิตของพืชดอกไปประยุกต์ใช้      โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต วิเคราะห เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร รวมทั้งทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการคิดและการแกปญหา ดานการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชในชีวิตของตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม

 

ผลการเรียนรู้

1. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช และเขียนแผนผังเพื่อสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช

2.สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืช ใบเลี้ยงคู่จากการตัดตามขวาง

3.สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่จากการตัดตามขวาง

4.สังเกต และอธิบายโครงสร้างภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง

5.สืบค้นข้อมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ำของพืช

6.สืบค้นข้อมูล และอธิบายกลไกการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารของพืช

7.สืบค้นข้อมูล อธิบายความสำคัญของธาตุอาหาร และยกตัวอย่างธาตุอาหารที่สำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

8.อธิบายกลไกการลำเลียงอาหารในพืช

9.สืบค้นข้อมูล และสรุปการศึกษาที่ได้จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

10.อธิบายขั้นตอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3

11.เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM

12.สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปปัจจัยความเข้มของแสง ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ และอุณหภูมิ ที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

13.อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก

14.อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของพืชดอก และอธิบายการปฏิสนธิของพืชดอก

15.อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก โครงสร้างของเมล็ดและผล และยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างต่าง ๆ ของเมล็ดและผล

16.ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด และบอกแนวทางในการแก้สภาพพักตัวของเมล็ด

17.สืบค้นข้อมูล อธิบายบทบาทและหน้าที่ของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และกรดแอบไซซิก และอภิปรายเกี่ยวกับการนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

18.สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งเร้าภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช