รายวิชาดนตรี 4  รหัสวิชา 31101  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สอนโดย นายชัชรินทร์ชัย เกาะน้ำใส