คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

33207  Intensive English 5                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1             เวลา  40  ชั่วโมง            จำนวน  1.0  หน่วยกิตศึกษา
          คำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ  คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน  คำขอร้อง ภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับ ปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง /กิจกรรม/ประสบการณ์/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์  ข้อมูลต่างๆ ข้อความ สำนวน
 คำพังเพย  สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่ฟังหรืออ่านตามความสนใจของสังคม

          โดยใช้กระบวนการ คิด วิเคราะห์  อภิปราย อธิบาย เปรียบเทียบ สรุปความ แสดงความคิดเห็น  สืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม กระบวนการจัดการทางภาษา กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์

          เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษา การอ่าน การฟัง  การพูดและการเขียน ด้วยเลือกใช้ภาษา ในการ ปฏิบัติตาม  อธิบาย เปรียบเทียบความแตกต่าง เลือกและใช้ภาษาสื่อสารให้เหมาะกับระดับของบุคคล ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อนำมาใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันและเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการเรียนรู้

1.        ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ  คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน

2.        เลือกและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ  คำชี้แจง คำอธิบาย    อย่างถูกต้อง

3.        จับใจความสำคัญ  วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ  และแสดงความคิดเห็นจากการอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบได้

4.        ใช้ภาษาในการแสดงความต้องการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 

5.        ใช้ภาษาในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม

6.        อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน  คำพังเพย  สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศได้

7.        ใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่อ่านอย่างเหมาะสม

8.        ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม