วิชาวิทยาการคำนวณ 2 รหัสว22106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ห้อง 2/1,2/2,2/4,2/6,2/8,2/10,2/11
ครูผู้สอน นายธนดล คำเสมอ