รหัสวิชา ค22103 ศึกษา ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้

ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เวลา 80 ชั่วโมง จานวน 2.0 หน่วยกิต

รายวิชาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คําอธิบํายรํายวิชํา

  ทฤษฎีบทพีทําโกรัสและบทกลับ สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ทฤษฎีบทและบทกลับของทฤษฎี บทพีทาโกรัส และการนาไปใช้ ควํามรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจํานวนจริง จานวนตรรกยะ จานวนอตรรกยะ รากที่ สอง และรากที่สามของจานวนตรรกยะ และการนาความรู้เกี่ยวกับจานวนจริงไปใช้ในการแก้ปัญหา ปริซึม และทรงกระบอก พื้นที่และปริมาตร พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก และการแก้โจทย์ ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตร กํารแปลงทํางเรขําคณิต การเลื่อนขนาน (Translation) การสะท้อน (Reflection) การหมุน (Rotation) และการนาความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา สมบัติของเลขยกกําลัง ทบทวนเลขยกกาลัง การดาเนินการของเลขยกกาลัง บทนิยามและสมบัติอื่น ๆ ของ เลขยกกาลัง และการนาไปใช้ พหุนําม เอกนาม การบวกและลบเอกนาม พหุนาม การบวก ลบ คูณและหาร พหุนาม

โดยจัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า และสร้าง องค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน สื่อสาร และนาเสนอ (Communication and Presentation) อย่างเป็นลาดับขั้นตอนเพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ นาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ/กระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทางานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา ทักษะ ที่ ต้องการวัดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

รหัสมาตรฐาน / ตัวชี้วัด

ค 1.1 ม.2/1, ม.2/2

ค 1.2 ม.2/1

ค 2.1 ม.2/1, ม.2/2 ค 2.2 ม.2/3, ม.2/5

รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด