รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม1

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เนื้อหารายวิชา แบ่งเป็น  2 ช่วงได้แก่

ช่วงที่ 1 ศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ช่วงที่ 2 ศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง รัฐธรรมนูญและการปฏิบัติตนที่ดีในสังคม