คำอธิบายรายวิชาภาษาจีน 3 (จ22201)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  1

 

ศึกษาคำสั่ง คำแนะนำ คำขอร้อง คำอธิบาย คำชี้แจง คำขออนุญาตที่ใช้ในห้องเรียนและในชีวิตประจำวัน  อ่านออกเสียงตัวอักษร คำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง การสื่อสารระหว่างบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน และเรื่องใกล้ตัวแบบง่ายๆ พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจำวัน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ หรือเรื่องใกล้ตัว ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน

โดยใช้ทักษะกระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

          เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำมาใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน และเป็นเครื่องมือในในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ มีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ผลการเรียนรู้

1.       ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำขอร้อง คำอธิบาย คำชี้แจง คำขออนุญาตที่ใช้ในห้องเรียนและในชีวิตประจำวัน

2.       อ่านออกเสียงตัวอักษร คำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง

3.       พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

4.       พูดหรือเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน และเรื่องใกล้ตัวแบบง่ายๆ

5.       พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจำวัน

6.       พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ หรือเรื่องใกล้ตัว     

7.       ช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน

8.       ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดหรือเขียน

 

รวมทั้งหมด  8 ผลการเรียนรู้