คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ว23203 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1             เวลา  4ชั่วโมง                     จำนวน  1.0  หน่วยกิต

 

ศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง ตรวจสอบ เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล และพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ของพลังงานดังกล่าว และการนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน และตระหนักในบทบาทและผลกระทบของพลังงานเหล่านั้นที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต วิเคราะห เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร รวมทั้งทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการคิดและการแกปญหา ดานการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชในชีวิตของตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม

     ผลการเรียนรู้

1. สังเกต อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ เขียนบรรยายและยกตัวอย่างพลังงานน้ำในประเทศไทย พร้อมทั้งเขียนสรุปข้อดี ข้อจำกัดและแนวทางการพัฒนาพลังงานน้ำไปใช้ประโยชน์

2. สังเกต อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ เขียนบรรยายและยกตัวอย่างพลังงานลมในประเทศไทย พร้อมทั้งเขียนสรุปข้อดี ข้อจำกัดและแนวทางการพัฒนาพลังงานลมไปใช้ประโยชน์

3. สังเกต อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ เขียนบรรยายและยกตัวอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย พร้อมทั้งเขียนสรุปข้อดี ข้อจำกัดและแนวทางการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์

4. สังเกต อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ เขียนบรรยายและยกตัวอย่างพลังงานชีวมวลในประเทศไทย พร้อมทั้งเขียนสรุปข้อดี ข้อจำกัดและแนวทางการพัฒนาพลังงานชีวมวลไปใช้ประโยชน์

5. สังเกต อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ เขียนบรรยายและยกตัวอย่างพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย พร้อมทั้งเขียนสรุปข้อดี ข้อจำกัดและแนวทางการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์

 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้