คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
23201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ภาคเรียนที่ 1             เวลา  40  ชั่วโมง    จำนวน  1.0  หน่วยกิต
 
ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการ ในสาระ กรณฑ์ที่สอง  การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารจำนวนจริงในรูป  เมื่อ a  ๐  โดยใช้สมบัติ = x  เมื่อ a   ,  b     และ   =   เมื่อ a    , b  > ๐  การแยกตัวประกอบของพหุนาม  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์  การแยกตัวประกอบของพหุนามดรีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม  โดยอาศัยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์ เศษส่วนของพหุนาม  การบวก  การลบ  การคูณ และการหารพหุนาม  การบวก  การลบ  การคูณ และการหารเศษส่วนของพหุนาม  การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม  สมการกำลังสอง  การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสอง  การให้เหตุผลทางเรขาคณิต  โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนำประสบการด้านความรู้    ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้นำไปใช้เรียนรู้สิ่งต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ท้องถิ่น ประเทศชาติ สู่สังคมอาเซียนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง  การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีที่หลากหลาย ตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัดผลประเมินผล  
 
ผลการเรียนรู้      
1. บวก ลบ คูณ และหารจำนวนจริงซึ่งเกี่ยวกับกรณฑ์ที่สองที่กำหนดให้และนำไปใช้แก้ปัญหาได้
2. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์ได้
3 แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์เป็นจำนวนเต็มและตัวประกอบที่มีสัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์เป็นจำนวนเต็มโดยอาศัยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์หรือใช้ทฤษฏีเศษเหลือได้
4. บวก ลบ คูณและหาร เศษส่วนของพหุนามที่กำหนดให้ได้
    5. แก้สมการเศษส่วนของพหุนามได้
    6. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนามได้
7. แก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวได้
8. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวได้
9. สร้างและให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้างที่กำหนดให้ได้
10. ใช้สมบัติเกี่ยวกับวงกลมในการให้เหตุผลและแก้ปัญหาที่กำหนดให้ได้
 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้