คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                            ชื่อรายวิชา  ภาษาอังกฤษ 5

จำนวน  1.5  หน่วยการเรียน                                                     รหัสวิชา  อ23101

เวลา   60  ชั่วโมง  ภาค                                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

          เข้าใจ  คำแนะนำ  คำขอร้อง คำชี้แจงและคำอธิบายที่ฟังและอ่านในการประดิษฐ์  การบอกทิศทาง  ป้ายประกาศต่างๆและการใช้อุปกรณ์  อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว  โฆษณา  และบทร้อยกรอง (poem)  สั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน  พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม  ระบุ  ตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information)  รูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความเกี่ยว  กับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  สิ่งแวดล้อม  อาหาร  เครื่องดื่ม  เวลาว่าง  และนันทนาการ  การซื้อขาย  สุขภาพและลมฟ้าอากาศ 

          สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่างๆใกล้ตัว  สถานการณ์  ข่าว  เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมได้อย่างต่อเนื่องเหมาะสมในการสื่อสารระหว่างบุคคลในชีวิตประจำวัน  ได้แก่  การทักทาย  กล่าวลา  ขอบคุณ  ขอโทษ  ชมเชย  พูดแทรกอย่างสุภาพ  พูดชักชวนได้เหมาะสมตามมารยาทสังคม  ใช้คำขอร้อง  ให้คำแนะนำ  คำชี้แจงและคำอธิบายอย่างเหมาะสม 

เหมาะสม  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

ใช้ภาษา  น้ำเสียง  และกิริยาท่าทางในการสนทนาเหมาะสมกับบุคคลและโอกาส  ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  สามารถอธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่  และประเพณีของเจ้าของภาษา  รวมทั้งเข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง  ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย  ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า  รวบรวม  และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้  และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน   ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้า  รวบรวมและสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ  รวมทั้งเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชนและท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษ 

เห็นคุณค่าของการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน  มีความรักชาติ  ศาสนา กษัตริย์  ซื่อสัตย์ สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทํางาน  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด

ต. 1.1   ม. 3/ม. 3/

ต. 1.2   ม. 3/ม. 3/

ต. 1.3   ม. 3/

ต. 2.1   ม. 3/ม. 3/

ต. 2.2   ม. 3/1          

ต. 3.1   ม. 3/

ต. 4.2   ม. 3/ม. 3/2

รวม  11 ตัวชี้วัด