วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี3 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/8 และ 3/11

ครูผู้สอน : นางสาวนุชรี ผิวละออง