คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษา วิเคราะห์ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สมบัติของสารบริสุทธิ์ การจำแนกและองค์ประกอบของสาร

บริสุทธิ์   เซลล์  การลำเลียงสารเข้าออกของเซลล์ การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของพืชดอก การสังเคราะห์ด้วยแสง  การลำเลียงน้ำ ธาตุอาหาร และอาหารของพืช โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ ๒๑ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  การแก้ปัญหานำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม