คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

22101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  3   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ภาคเรียนที่ 1           เวลา  60  ชั่วโมง                     จำนวน  1.5  หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์ประวัติความสำคัญของพระพุทธศาสนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน พุทธประวัติ ชาดก พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอย่าง ศึกษาและวิเคราะห์ พุทธศาสนสุภาษิต พระไตรปิฎก คำศัพท์น่ารู้ทางพระพุธศาสนา พระสงฆ์ การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อพระสงฆ์ หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ วันสำคัญทางพุทธศาสนา ศาสนพิธี หลักธรรม การฝึกทักษะการบริหารจิตและเจริญปัญญา

ศึกษาวิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด เพื่อให้มีความเข้าใจ ตระหนัก และเห็นคุณค่าในเรื่อง  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ การปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท  สิทธิเสรีภาพ ในสถานพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย บทบาท ความสำคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน กระบวนการในการตรากฎหมาย ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง การปกครอง ที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม การสืบค้นข้อมูล การอภิปรายเพื่อเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ และดำเนินชีวิตในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างสันติสุข

 

รหัสตัวชี้วัด

            1.1        .2/1   .2/2   .2/3   .2/4  .2/5 .2/6  .2/7  .2/8 .2/9 .2/10 .2/11

                1.2        .2/1 .2/2 .2/3 .2/4 .2/5

                2.1        .2/1 .2/2 .2/3 .2/4

                2.2        .2/1 .2/2 

รวมทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด