คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว๓๑๑o๓      วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยาพื้นฐาน)    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑      เวลา ๖o ชั่วโมง             จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต


ศึกษาเกี่ยวกับการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์  ได้แก่ การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารในร่างกาย การรักษาดุลยภาพของกรด เบสของเลือด การรักษาดุลภาพของอุณหภูมิภายในร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกัน ที่เป็นกลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะ กลไกการทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบจำเพาะ ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน สารอินทรีย์ในพืชที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรงและที่ไม่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน การตอสนองต่อสิ่งเร้าของพืช การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล ยีนกับการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม เทคโนโลยีดีเอ็นเอ วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศเกี่ยวกับไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยใช้กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

ตัวชี้วัด 

๑. อธิบายโครงสร้างและสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ที่สัมพันธ์กับการลำเลียงสาร และเปรียบเทียบ

การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบต่าง ๆ

๒. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของน้ำและสารในเลือดโดยการทำงานของไต

๓. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของกรด-เบสของเลือดโดยการทำงานของไตและปอด

๔. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกายโดยระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนัง และกล้ามเนื้อโครงร่าง

๕. อธิบาย และเขียนแผนผังเกี่ยวกับการตอบสนองของร่างกายแบบไม่จำเพาะ และแบบจำเพาะต่อสิ่งแปลกปลอมของร่างกาย

๖. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างโรคหรืออาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน

๗. อธิบายภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ HIV

๘. ทดสอบ และบอกชนิดของสารอาหารที่พืชสังเคราะห์ได้

๙. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และยกตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสารต่าง ๆ ที่พืชบางชนิดสร้างขึ้น

๑๐. ออกแบบการทดลอง ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการ

เจริญเติบโตของพืช

๑๑. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น

และยกตัวอย่างการนำมาประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตรของพืช

๑๒. สังเกต และอธิบายการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำรงชีวิต

๑๓. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม

๑๔. อธิบายหลักการถ่ายทอดลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศและมัลติเปิลแอลลีล

๑๕. อธิบายผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลำดับนิวคลีโอไทด์ในดีเอ็นเอต่อการแสดงลักษณะของสิ่งมีชีวิต

๑๖. สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่างการนำมิวเทชันไปใช้ประโยชน์

๑๗. สืบค้นข้อมูล และอภิปรายผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

๑๘. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นผลมาจากวิวัฒนาการ

๑๙. สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ของสภาพทางภูมิศาสตร์บนโลกกับความหลากหลายของไบโอม และยกตัวอย่างไบโอมชนิดต่าง ๆ

๒๐. สืบค้นข้อมูล อภิปรายสาเหตุ และยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ

๒๑. สืบค้นข้อมูล อธิบายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางกายภาพและทางชีวภาพที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

๒๒. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งหมด ๒๒ ตัวชี้วัด


รหัสตัวชี้วัด         ว ๑.๒  ม.๔/๑,  ม.๔/๒,  ม.๔/๓,  ม.๔/๔,  ม.๔/๕,  ม.๔/๖,  ม.๔/๗,  ม.๔/๘,  

                              ม.๔/๙,  ม.๔/๑๐,  ม.๔/๑๑,  ม.๔/๑๒

  ว ๑.๓  ม.๔/๑,  ม.๔/๒,  ม.๔/๓,  ม.๔/๔,  ม.๔/๕,  ม.๔/๖

  ว ๑.๑  ม.๔/๑,  ม.๔/๒,  ม.๔/๓,  ม.๔/๔,