คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                                            ชื่อวิชา สุขศึกษา

จำนวน 0.5 หน่วยการเรียน                                                                                                     รหัสวิชา 32101

เวลา 20 ชั่วโมง / ภาค                                                                                                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

     ศึกษาเกี่ยวกับการทำงาน  กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายปัสสาวะ ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต ค่านิยมในเรื่องของเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ แนวทางในการเลือกใช้ทักษะต่างๆ ในการป้องกัน ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว วิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้และการจำหน่ายสารเสพติด มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา สารเสพติดและความรุนแรง วิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัย ความรุนแรง และเสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย และแสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี

     โดยใช้กระบวนการ  สืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและการอภิปรายนำเสนอเพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด    ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ

     เห็นคุณค่าของการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม