คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสวิชา ว21103 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                            เวลา 40 ชั่วโมง                    จำนวน 1.0 หน่วยกิต


ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ความหมายเทคโนโลยี ระบบทางเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อหาข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา จากนั้นวิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปใช้ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา โดยต้องตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหา จากนั้นทดสอบและประเมินผล เพื่อหาข้อบกพร่อง และดำเนินการปรับปรุงให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ เมื่อได้วิธีการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แล้ว สามารถนำเสนอผลการแก้ปัญหานั้น โดยนำความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ความหมายของเทคโนโลยี ประโยชน์ของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ระบบและการวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี เรียนรู้วัสดุและเครื่องมือช่างพื้นฐาน กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน เลือกข้อมูลที่จําเป็นในการสร้างชิ้นงานหรือพัฒนา โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นผู้ที่สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัยและตั้งใจในการเรียนรู้ มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

 

ตัวชี้วัด

. 4.1 ออกแบบและเทคโนโลยี

ม.1/1 อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัย ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ม.1/2 ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

ม.1/3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา

ม.1/4 ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา

ม.1/5 ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและ ปลอดภัย

รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด