คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         ชื่อรายวิชา  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 5

จำนวน  1  หน่วยกิต                                              รหัสวิชา  อ23205

เวลา   40  ชั่วโมง/ภาค                                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

          ศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว สถานการณ์ เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ภาษาที่ใช้แสดงความต้องการ เสนอ ให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ โดยการสืบค้นรวบรวมและสรุปความรู้ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

          โดยใช้กระบวนการ คิด วิเคราะห์  อภิปราย บรรยาย แสดงความคิดเห็น  สืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม กระบวนการจัดการทางภาษา กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

          เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษา การอ่าน การฟัง  การพูดและการเขียน ด้วยการสนทนาและเขียนโต้ตอบ  เขียนโต้ตอบ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ แสดงความต้องการ ขอ ตอบรับและปฏิเสธ การช่วยเหลือ นำเสนอข้อมูล ระบุ/เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมกับสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษาตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อนำมาใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

 

จำนวน 6 ผลการเรียนรู้

1. ใช้ภาษาในการพูดและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวสถานการณ์  ข่าว  เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

2. ใช้ภาษาเพื่อพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ ของสังคม

3. ใช้ภาษาเพื่อพูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม

ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม

4. ใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม   และวัฒนธรรม  ของเจ้าของภาษา     

5. ใช้ภาษาเพื่อพูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม

6. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ