คำอธิบายรายวิชา

ศ๒๓๑๐๑  ทัศนศิลป์                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓     ภาคเรียนที่  ๑         เวลาเรียน  ๒๐  ชั่วโมง                   จำนวน   ๐.๕   หน่วยกิต

 

ระบุและบรรยายสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ที่เลือกมา  โดยใช้ความรู้เรื่อง  ทัศนธาตุ  และหลักการออกแบบ  เทคนิค  วิธีการของศิลปินและของตนเองในการสร้างงานทัศนศิลป์  ฝึกวิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ  เนื้อหา  วิธีการใช้ทัศนธาตุ  หลักการออกแบบและคุณค่าในการสร้างงานทัศนศิลป์ของตนเอง
และผู้อื่น  มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์ทั้งไทยและสากลอย่างน้อย  ๓  ประเภท  สามารถผสมผสานวัสดุต่างๆ  ในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบ  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  ทั้ง  ๒  มิติ  และ  ๓  มิติ  เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการให้เป็นเรื่องราว  เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ  โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย  ระบุอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์และเลือกงานทัศนศิลป์  โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมและนำไปจัดนิทรรศการ

โดยให้ผู้เรียนฝึกฝนการใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ

เห็นคุณค่าเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรมทั้งไทยและสากลในแต่ละยุคสมัย

ตัวชี้วัด

ศ ๑.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖, ม.๓/๗, ม.๓/๘, ม.๓/๙, ม.๓/๑๐,
ม.๓/๑๑

ศ ๑.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒

รวมทั้งหมด  ๑๓  ตัวชี้วัด