คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  (ม.5)

ภาคเรียนที่  1   รหัสวิชา  32201

 

ศึกษา  ค้นคว้า/สืบค้น คำแนะนำ ในคู่มือการใช้งานต่างๆ  คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยาย   ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง  บทละครสั้นๆ (Skit)  ประโยค กิจกรรม เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ข่าว / เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม รวมทั้งความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน  ทั้งที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ และข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

          โดยใช้กระบวนการ คิด วิเคราะห์  อภิปราย อธิบาย แสดงความคิดเห็น  กระบวนการจัดการทางภาษา กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์

          เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษา  อ่านและเขียน โต้ตอบ แสดงความคิดเห็น สรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการอ่าน นำเสนอเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศด้วยการเขียน ให้เหตุผล ยกตัวอย่างประกอบ และเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมสัมพันธ์กับระดับของบุคคล โอกาส สถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อนำมาใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมในการศึกษาต่อ รวมทั้งเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น