รายวิชา โปรแกรมสร้างสรรค์งาน
รหัสวิชา ว22211  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สอนโดย นายพนาวุฒิ สารพันธ์