คำอธิบายรายวิชา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                         ชื่อรายวิชา  ภาษาอังกฤษ 1

จำนวน  1.5  หน่วยการเรียน                                                    รหัสวิชา  อ21101

เวลา   60  ชั่วโมง  ภาค                                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

 

          ศึกษา คำสั่ง  คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ข้อความ นิทาน   และบทร้อยกรอง (poem)  สั้นๆ ที่ฟังและอ่าน   สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  ภาษาที่ใช้ในการ แสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

            โดยใช้กระบวนการ คิด วิเคราะห์ พูดและเขียน อภิปราย อธิบาย สรุปความ แสดงความคิดเห็น  สืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม กระบวนการจัดการทางภาษา กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษา การอ่าน การฟัง  การพูดและการเขียน ด้วยการอ่านออกเสียง  สนทนาแลกเปลี่ยน  เขียนโต้ตอบ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ   ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ แสดงความต้องการ ขอ ตอบรับและปฏิเสธ การช่วยเหลือ นำเสนอข้อมูล ระบุ/เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมกับสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษาตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อนำมาใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

 

ตัวชี้วัด

ต  1.1  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3

ต. 1.2  ม.1/1  ม.1/3

ต. 1.3  ม. 1/ม.1/3

ต. 2.1  ม.1/1

ต. 2.2  ม. 1/

ต. 4.1  ม. 1/

รวม  10  ตัวชี้วัด