คำอธิบายรายวิชา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                            ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ 3

จำนวน 1.5 หน่วยการเรียน                                                                 รหัสวิชา อ22101

เวลา 60 ชั่วโมง/ ภาค                                                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

                ศึกษา ค้นคว้า คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ข้อความ นิทาน สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวกิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันภาษาที่ใช้ในการ แสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

          โดยใช้กระบวนการ คิดวิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย ตีความ สรุปความ แสดงความคิดเห็น สืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม กระบวนการจัดการทางภาษา กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์

เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษา การอ่านการฟัง การพูดและการเขียน ด้วยการอ่านออกเสียง สนทนาแลกเปลี่ยน เขียนโต้ตอบ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบแสดงความต้องการ ขอ ตอบรับและปฏิเสธ การช่วยเหลือ นำเสนอข้อมูล ระบุ/เลือกใช้ภาษาน้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมกับสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษาตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อนำมาใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน


ตัวชี้วัด

1.1.2/1.2/3
1.2 .2/1 .2/3.2/4
1.3.2/2 .2/3
3.1 .2/1
2.1 .2/1 
2.2 .2/1 

รวม  10 ตัวชี้วัด