คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

23101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5                       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ภาคเรียนที่ 1          เวลา  80  ชั่วโมง        จำนวน  หน่วยกิต

           

            ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการ ในสาระ

            อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา 

            การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง

            สมการกำลังสองตัวแปรเดียว     สมการกำลังสองตัวแปรเดียว  การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว  การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา

            ความคล้าย  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน  การนำความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ในการแก้ปัญหา   

            กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง  กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง  การนำความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองไปใช้ในการแก้ปัญหา

            สถิติ 3  ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลแผนภาพกล่อง การแปลความหมายของผลลัพธ์ การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง           

           
            
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการด้านความรู้  ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้นำไปใช้เรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ท้องถิ่น ประเทศชาติ สู่สังคมอาเซียนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง  วัดผลและประเมินผล  ใช้วิธีที่หลากหลาย ตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัดผลประเมินผล


รหัสตัวชี้วัด

1.3.1   เข้าใจและใช้สมบัติของการไม่เท่ากันเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

1.2.1   เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

1.3.2   ประยุกต์ใช้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์     

2.2.1   เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

1.2.2   เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

3.1.1   เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพกล่องและแปลความหมายผลลัพธ์รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

รวมทั้งหมด  ตัวชี้วัด