ศึกษา วิเคราะห์ และแปลความหมายของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบสั่น แรงจากสนามโน้มถ่วง แรงจากสนามไฟฟ้า แรงจากสนามแม่เหล็ก แรงในนิวเคลียส พลังงานในชีวิตประจำวัน พลังงานนิวเคลียร์ เทคโนโลยีด้านพลังงาน คลื่นกล และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า