รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน5  รหัสวิชา ค23101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3