คำอธิบายรายวิชา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         ชื่อรายวิชา  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3

จำนวน  0.5หน่วยการเรียน                                                     รหัสวิชา  อ22201

เวลา   20ชั่วโมง  ภาค                                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

 

          ศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสถานการณ์ต่างๆ ภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธ แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเองในสถานการณ์ต่างๆใกล้ตัว

          โดยใช้กระบวนการ แลกเปลี่ยน ค้นคว้า รวบรวม กระบวนการจัดการทางภาษา กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์

          เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษา ในการสื่อสารด้วยการใช้ภาษา ใช้ท่าทาง และกิริยา แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ   พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆได้เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อนำมาใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

 

 

จำนวน 4 ผลการเรียน

 

ข้อที่ 1 แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสถานการณ์ต่างๆ ในเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้

ข้อที่ 2 ใช้ภาษาแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆได้

ข้อที่ 3 ใช้ภาษาเพื่อแสดงความรู้สึก และความคิดเห็น ของตนเอง  เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบได้

ข้อที่ 4 ใช้ภาษาและกิริยาท่าทาง ได้เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้