วิชา วิทยาการคำนวณ 1 รหัสวิชา ว21104  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอนโดย นางปานรวี  มั่นยืน