• เทคโนโลยีกับการดำรงชีวิตของมนุษย์
  •  การแก้ปัญหากับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
  • วัสดุและเครื่องมือสำหรับการแก้ปัญหา
  • การสร้างชิ้นงานด้วยกลไก  ไฟฟ้า  และอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน