ชั้น ม. ๒ เวลา ๖๐ ชั่วโมง จ านวน ๓ ชั่วโมง / สัปดาห์ (จำนวนหน่วยกิต ๑.๕ หน่วยกิต)

คำอธิบายรายวิชา

ท ๒๓๑๐๑  ภาษาไทย                                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑         เวลา  ๖๐  ชั่วโมง                                   จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต

           ฝึกอ่านออกเสียงร้อยแก้วเป็นบทความทั่วไป ร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ โคลงสี่สุภาพ  ระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูล อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน พร้อมทั้งมีมารยาทในการอ่าน ฝึกเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียนชีวประวัติโดยเล่าเหตุการณ์ แสดงข้อคิดเห็น และทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ เขียนย่อความจากนิทาน ประวัติ ตำนาน พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท บทโฆษณา และบทความวิชาการ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า และมีมารยาทในการเขียน ฝึกแสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู ฝึกวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูเพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต พูดโน้มน้าวได้อย่างมีเหตุผล และน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีมารยาทในการฟังการดูและการพูด ฝึกจำแนกและใช้คำที่มาจากภาษาต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ใช้ในภาษาไทย วิเคราะห์ระดับภาษา อธิบายความหมายคำศัพท์ทางวิชาการและวิชีพได้อย่างถูกต้อง ฝึกสรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับยากยิ่งขึ้นฝึกวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน และท่องจำบทร้อยกรองตามความสนใจ  สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ตัวชี้วัด

ท ๑.๑  ม.๓/๑   ม.๓/๒  ม.๓/๓   ม.๓/๔  ม.๓/๑๐

ท ๒.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔   ม.๓/๗  ม.๓/๑๐

ท ๓.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๕

ท ๔.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๓  ม.๓/๕

ท ๕.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๔     

 รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด


วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่าง ๆที่อ่าน ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อและโน้มน้าวหรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน อ่านหนังสือ บทความหรือคำประพันธ์อย่างหลากหลายและประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่านเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต มีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนบรรยายและพรรณนา เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า มีมารยาทในการเขียน

พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู  วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ   วิเคราะห์ พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  รวบรวมและอธิบายความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ  ประโยครวมและประโยคซ้อน สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ