อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่าง ๆที่อ่าน ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อและโน้มน้าวหรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน อ่านหนังสือ บทความหรือคำประพันธ์อย่างหลากหลายและประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่านเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต มีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนบรรยายและพรรณนา เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า มีมารยาทในการเขียน

พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู  วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ   วิเคราะห์ พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  รวบรวมและอธิบายความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ  ประโยครวมและประโยคซ้อน สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ