ชั้น ม. ๒ เวลา ๖๐ ชั่วโมง จ านวน ๓ ชั่วโมง / สัปดาห์ (จำนวนหน่วยกิต ๑.๕ หน่วยกิต)